محور‌روحانى

نگارنده

ولی‌الله اکبرى

مغناطيس اعظم

نوشتار زير ترجمهٴ مقاله‌ايست تحت عنوان Spiritual Axis ‪' A Powerful Magnet '‬ بقلم تواناى دانشمند‌معظّم دکتر پيتر خان عضو‌محترم بيت‌العدل اعظم الهى که متن آن بزبان انگليسى در مجلهٴ  Baha"i News در سال ١٩٨٣ انتشار يافته است.

مقدّمهٴ مترجم

شناخت و درک واقعى از محور روحانى و نيروى جاذبهٴ ساطعه از آن که تأثيرات روحانى آتيه‌اش بالمآل تمامى جزاير و سرزمينهاى واقعه در منطقهٴ عظيم اقيانوس آرام را زير نفوذ و سيطرهٴ خود گرفته و به‌نحوى اسرارآميز باعث اعتلاء، پيشرفت و توسعهٴ امرالله در اين مناطق خواهد گرديد امرى لازم وضرورى است چه‌که افراد احبّاء را بيش از پيش مطمئن خواهد ساخت که يوم يوم يدخلون فى‌دين‌الله افواجا است و يد غيبى و قضاى مبرم الهى در کار است تا در چنين مرحله‌اى بحرانى که بفرمودهٴ معهد اعلی نقطهٴ عطفى در تاريخ حيات نوع انسان بروى کرهٴ خاکى است، جامعه را بسوى آن وحدت کلّى که غايت قصوى و مقصد اعلاى اين ظهور امنع ابهى است سوق دهد لذا قدم ثابت لازم و عزم راسخ واجب تا‌دامن همّت به کمر زنيم و نشانى و سهمى در اين سير تحوّل و تطوّرى که بنا به‌مشيّت مظهر کلّى الهى در مقدّرات نوع انسان و در‌اين برهه از زمان در حال اجراست از خود بيادگار گذاريم. 

در سپتامبر سال ١٩٨٢، کنفرانسى در شهر کامبرا تحت عنوان کنفرانس آسيا_ استراليا منعقد گرديد.

در پيام افتتاحيّهٴ اين کنفرانس، توجّه شرکت‌کنندگان به توقيع مبارک حضرت ولىّ عزيز امرالله نازله در سال ١٩٥٧ جلب گرديد. در اين توقيع هيکل مبارک اشاره به وجود يک محور روحانى ميفرمايند که دو قطب آن استراليا و ژاپن بوده و نيروى جاذبه‌اش سرانجام مقدّرات مناطق واقعه بين اين دو منطقه را زير نفوذ و سيطرهٴ خود خواهد گرفت.

 هدف از اين نوشتار بررسى اختصاصات نيروى جاذبه حاصل از اين محور روحانى است که مقدّر است در شکوفائى و توسعهٴ امر در سراسر اين مناطق تاثيراتى اساسى و بنيانى داشته باشد.

در ابتداى امر چنين بنظر ميرسد که مرور زمان از طرفى و قيادت و هدايت معهد اعلی از طرفى ديگر‌لازم است تا اهميّت اين محور روحانى و نيز اسرار مکنون در آن بتدريج ظاهر گردد. ولی هم‌اکنون و در مراحل ابتدائى نيز ميتوان بعضى از صور اصلی و اساسى رشد و توسعهٴ امر را بر مبنائى چنين امر بديع و نو تعيين نمود.

استراليا و ژاپن نه تنها توسّط بزرگترين اقيانوس جهان از يکديگر جدا‌افتاده‌اند بلکه از نقطه نظرهاى فرهنگ، زبان، مذهب و عادات و رسوم ملّى داراى تباين و تناقضى اساسى و بنيانى‌اند.

بعلاوه خاطرات تلخ و اندوهبار جنگ جهانى دوّم بين سالهاى ١٩٤١_١٩٤٥ نيز اين جدائى و تناقض را شدت بيشتر بخشيده ولی بااينهمه، حضرت ولىّ عزيز امرالله به نحوى روشن وصريح ارتباطى استثنائى و فوق‌العاده را پيش‌بينى ميفرمايند که در مستقبل ايّام در بين جوامع امرى و مؤمنين از اين دو نژاد برقرار خواهد گرديد.

درسال ١٩٥٧، هيکل مبارک در ضمن توقيعى اشاره به يک محور روحانى فرمودند که امتداد آن از جزاير شمالی اقيانوس آرام تا نقطه متقاطر ادامه داشته و دوقطب شمال و جنوب آن بمثابهٴ مغناطيسى بزرگ آنچنان قواى نيرومندى است که جوامع جوان‌تر و کم تجربه‌تر را تا مدّتى در ميدان جاذبهٴ خود زيز نفوذ خواهد گرفت.

درهمان اوان هيکل مبارک تأييد فرمودند که افتتاح محفل روحانى شمال شرقى آسيا منجر به تشکيل مؤسسّهٴ همتا و مشابهى در نقطه مقابل خواهد گرديد تا بدين‌ترتيب يک تعادل روحانى ايجاد گردد که قواى جاذبه‌اش در آينده‌اى بس نزديک تأثيرات فوق‌العاده‌اى را در مقدّرات امر و در سرتاسر جزائر اقيانوس آرام خواهد گذاشت.

بنظر مى‌رسد که قبل از ورود در بحث و بيان مبحث محور روحانى، اطّلاع از دو اصل مهم و بنيادى آن که ذيلاً بدانها اشاره ميگردد امرى لازم و ضرورى است.

١_ اصل تأثير مغناطيسمى Principle of Magnetism

 پديدهٴ تأثير مغناطيسمى در جهان مادّى و فيزيکى پديده‌اى آشنا است. نظم و ترتيب اتمها در عناصر و کانى‌هائى که داراى خاصيّت مغناطيسمى‌اند به‌نحوى است که بر طبق قانون طبيعت يک ميدان مغناطيسى تشکيل ميگردد و نيروى جاذبهٴ ساطعه از آن باعث جذب عناصر و کانيهاى مشابه مى شود.

رمز و معمّاى اين خاصيّت از قرون وسطى تا به امروز براى دانشمندان روشن نگرديده چرا که اين عمل هنگامى انجام ميگيرد که فاصله‌اى دو جسم را از يکديگر جدا کرده و هيچگونه رابطهٴ محسوس و قابل رؤيتى بين دو جسم نيست. مضافأ باينکه اين نيروى جاذبه با کاهش فاصله بين دو جسم افزايش يافته و با ازدياد فاصله نقصان مى‌پذيرد.

يکى از ويژگيهاى ظهور اين امر کاربرد اصل مغناطيس بصورت امرى قياسى جهت نشان دادن عملکرد قواى معنوى و روحانيست. بعنوان مثال حضرت عبدالبهاء ميفرمايند:

مظاهر حق بمثابه مغناطيس در قطب عالم وجودند که باعث جذب قلوب و ارواح مطهّره درممالک و سرزمين‌هاى بعيده ميگردند. (ترجمه)

 بدين‌ترتيب هيکل مبارک با ذکر مغناطيس يکى از حقايق اساسى و بنيانى روحانى را با يک پديدهٴ شناخته شدهٴ فيزيکى در قالب مثال روشن ميفرمايند.

در بيانى ديگر در مورد اين ظهور اعظم چنين ميفرمايند:

مغناطيس الهى و قوّت کلمة الله باعث جذب قلوب ميگردد.

 

در مورد سطوت عهد و ميثاق الهى نيز مثال مغناطيس را بکار برده و در بيانى خطاب به احبّاء ميفرمايند: مجذوب مغناطيس عهد و پيمان گرديد.

مثال مغناطيس نه تنها در مورد مظهر امر الهى و تعاليم مبارکه‌اش بکار رفته بلکه در مورد حيات احبّاء و مطابقت آن با موازين امرى نيز ذکر گرديده که مانند مغناطيس باعث جلب افراد ميگردد. حضرت ولىّ‌امرالله در بيانى در اين مورد ميفرمايند:

اليوم مغناطيسى که جاذب تأييدات ملأ‌اعلی است امر تبليغ الهى است. نظير چنين مغناطيسى در هيچ عصر و زمانى مشاهده نشده. (ترجمه)

بيت‌العدل اعظم الهى در مورد کنفرانسهاى امرى ميفرمايند:

اين کنفرانس‌ها که مرکزعشق و تسبيح کلمة‌الله است چون مغناطيسى در هرکجاى دنيا جاذب قواى روحانى بوده که ممدّ اقدامات و فعّاليّتهاى ياران ميگردد. (ترجمه)

در همين مورد حضرت عبدالبهاء ميفرمايند:

مهمترين عامل تحبيب و اتّحاد ياران احتفالات روحانى است. اين امر مهمّ همچون مغناطيسى جاذب تأييدات الهى است. (ترجمه)

اينها و هزاران مثال ديگر که در آثار و الواح الهى در مورد مغناطيس ذکر گرديده گوياى اين حقيقت معنوى و الهى است که نحوهٴ عملکرد قواى روحانى و تأييدات آن نيز همانند يکى از قوانين طبيعت، محسوس نبوده و از چشم علم پنهان است.

حضرت ولىّ عزيز امرالله در توقيّعات مبارکهٴ خود‌و در مورد استراليا و ژاپن به نحوى واضح و روشن در مورد مشارق الاذکار و اعتاب مقدّسه به طور ضمنى و اشاره به اصل تأثير مغناطيسى اشاره ميفرمايند. حضرت عبدالبهاء روح ماسواه فدا نيز در الواح مبارکهٴ خود به‌احبّاى امريکا به اصل مذکور اشاره فرموده و در مورد خدمت امرالله وعده ميفرمايند:

چنانچه اقدامات شمامتوّج به تاج وهّاج موفّقيّت گردد بدون ترديد آمريکا را متحوّل به مرکز سطوع امواج روحانى خواهد نمود. (ترجمه)

 نحوه‌اى که توسّط آن جامعهٴ جهانى امر توسعه مى‌يابد و نظم جهانى امرالله مراحل تکوينى را طىّ ميکند از يکطرف، روابط و عکس‌العمل‌هاى متقابل و پيچيده بين منابع مادّى، فرهنگى، موقعيّت جغرافيائى، عوامل فنّى و آموزشى و نيز پيشرفت معجزه‌آسا در امر ارتباط جمعى و حمل و نقل از طرف ديگر، احبّاى استراليا و ژاپن را بسوى خدمتهائى چنان شگفت‌انگيز و عجيب در سبيل امر حضرت رحمن سوق ميدهد که نظير آن در عالم مشاهده نگرديده.

 ٢_ رمز رشد و نماى ارگانيکى Mystery of Growth

  در عالم وجودکليّهٴ بنيان‌هائى که در نتيجهٴ تلاش و کوشش متهوّرانه و اعجاب‌انگيز به‌دست انسان حاصل ميگردد مانند ايجاد کارخانه‌هاى معظّم جهت توليد محصولات صنعتى، بناى شهرهاى بزرگ، و استخراج منابع معدنى کلّ نمونه‌هائى از رشد وتوسعهٴ غير ارگانيک‌اند. از وجوه مشخّصهٴ چنين بنيانها تدارک نقشه‌هاى جامع و دقيق قبلی‌است. بدين معنى که شکل نهائى و تکامل يافته يک آسمان‌خراش بزرگ و يا يک سدّ معظّم قبل از شروع ساختمان به نحو بسيار دقيقى تعيين گرديده و فرم‌هائى نيز که طى مراحل بعدى ضمن پيشرفت کار حاصل ميگردد کاملاً معين و شناخته‌شده ميباشد.

در موجودات زنده و باصطلاح ارگانيک اصل تکوين و توسعه، امرى کاملاً مخالف و برعکس بنيانهاى غير ارگانيک است. بدين‌معنى که حيات در عالم گياه، حيوان و بالاخصّ در مرحلهٴ انسان از ذرّه‌اى ضعيف و ناچيز شروع گشته و طى مراحل مختلف تکوين، با سرعت رشدى نامنظم به شکل‌ها و فرم‌هاى مختلفى تبديل و سرانجام پس از نيل به مرحلهٴ بلوغ و تکامل به شکل و فرمى کاملاً جدا و با خصوصيّت‌هائى کاملاً مختلف از موجود اوّليه جنينى درمى‌آيد. 

چنين تکوين و رشدى که علّت جمال، زيبائى و شگفتيها در عالم امکان است سرّى از اسرار الهى است که اصول حاکم برآن متعالی از ادراک انسان بوده و شناخت نيرو و يا روحى که عامل و انگيزه چنين تکوين و رشدى است خارج از عالم عقول و ادراک است.

با ذکر مطالب فوق بايد اشاره نمود که مراحل رشد و توسعه جامعهٴ جهانى امر، مراحلی است نبّاض و ارگانيک و انگيزه و نيروى محرّکه آن سرّى از اسرار الهى است. لذا درک آن خارج از فهم کسانى است که قصد ارزيابى امر را بر مبناى وضعيّت کنونى آن و بر اساس معيارها و ميزان‌هائى فاقد روح و غير ارگانيک دارند و بالمآل توان، استعداد و قابليّت امر الهى را شديداً ناچيز گرفته و به‌هيچ مى‌پندارند.

بعنوان مثال يکى از عواملی که بطرزى اسرارآميز تأثيرى فوق‌العاده و مؤثر در پيشرفت جهانى امر داشته، توسعهٴ حدائق در مرکز جهانى امر است. در سال ١٩٣٩ زمانى که حضرت ولىّ امرالله اقدام به توسعهٴ حدائق عظيم و تاريخى جبل کرمل مينمودند، در توصيف اين حدائق فرمودند که اين مؤسسّات باعث رهائى و انتشار نيروهائى خواهد گرديد که فى‌نفسه عامل تسريع در انتشار و شکوفائى امراست.

انسان غافلی که عاجز از درک علّت و منشاء روحانى توسعه و رشد جامعه امر است تلاشى بيهوده مينمايد که رابطه‌اى بر اساس علّت و معلول بين زيبا کردن و طراوت بخشيدن دامنه يک کوه و رشد مؤسسّات نظم بديع جهان آراى الهى به نحوى که در آثار و الواح الهى پيش‌بينى شده پيدا کند.

مثالی ديگر را ميتوان در پيام‌هاى مهيمن معهد اعلی در مورد توسعهٴ امر در اروپا يافت. بيت‌العدل اعظم الهى در پيامى اشاره به جزائر واقع در درياهاى مديترانه و شمال نموده ميفرمايند که اين جزائر نقشى بسيار مهمّ و اساسى در آگاهى تمامى قارّهٴ اروپا خواهند داشت.

اين امر کاملأ عکس پديده رشد بر مبناى نحوهٴ متعارف و غير ارگانيک است چه‌که ظاهرأ امر الهى ميبايستى ابتدا در سرزمين‌هاى واقع در قاّره اروپا نفوذ و توسعه يافته سپس جزاير واقع در درياى مديترانه و شمال بروى امر مفتوح گردد. ولی بايد در نظر داشت که رشد و توسعهٴ نبّاض و ارگانيک امر نشأت گرفته از مظهر کلىّ الهى است و توسعه و انتشار آن نيز تحت کنترل و صيانت الهى بوده که بترتيب و بر طبق برنامه‌هاى منظّم صادره از مرکزجهانى امر انجام خواهد گرفت. مثال ديگر در قاّره اروپا، نقش حسّاسى‌است که مقدّر است در آينده ايام جامعهٴ امر در آلمان عهده‌دار آن گردد.

حضرت ولىّ امرالله در اين مورد ميفرمايند:

جهاد روحانى که جامعهٴ امر آلمان در آيندهٴ ايّام بدان مبادرت خواهد نمود ابعادش از‌مرزهاى آن کشور فراتر رفته و بالمآل مشعل امر الهى را از طريق مرزهاى اروپاى شرقى به قارّهٴ آسيا خواهد برد. (ترجمه)

در اين مثال نيز بر مبناى اصل متعارف و غير ارگانيک، انتخاب جامعهٴ امر در آلمان جهت انجام چنين وظيفهٴ خطير و سنگينى و با در نظر گرفتن کدورتها و اختلافات شديده موجود بين آلمان و کشورهاى همجوار شرقى آن بعيد مينمايد.

مطالعهٴ توقيعات و آثار امرى در بارهٴ محور روحانى واقعه بين ژاپن و استراليا، تا حدّى اسرار و رموز مندمج در امر رشد نبّاض و ارگانيک را روشن ميسازد. چه‌که از ديد يک ناظر عادى بسيار تعجّب‌آور مينمايد که چگونه دو کشورى که از نظر جمعيّت، فرهنگ، زبان مذهب، آداب و رسوم کاملأ مختلف بوده و بوسيله عظيمترين اقيانوس جهان از يکديگر جدا‌افتاده‌اند ميتواند بمثابه دو قطب مخالف مغناطيس ايجاد محورى روحانى نمايد.

ارشادات و تأييدات الهى، اطّلاع از تاريخ گذشته و نيز نگرشى به آينده از ديدگاهى فراسوى ابعاد زمان مدّعى اين واقعيّت است که در دهه‌ها و قرن‌هاى آينده که جامعهٴ امر جهت نيل و تحقّق اهداف فرامين تبليغى حضرت عبدالبهاء به‌پيش ميتازد، فرصتها و همچنين موانع و مشکلاتى خطير بمنصّهٴ ظهور خواهد رسيد و در چنين شرائطى است که جوامع بهائى استراليا و ژاپن اين فضيلت و امتياز را خواهند داشت که نقشى اساسى و مهمّ در مقدّرات و امور امر در  نواحى آسيا_ استراليا، نيوزيلند وجزاير اطراف داشته باشند.

در آيندهٴ ايّام اين نواحى از يکطرف بخاطر وسعت فوق‌العاده، عدم تجانس خصوصيّات مردم آن، موقعيّت جغرافيائى، ارتباط مستحکم جوامع بهائى که حال به نحو متينى بين دو قطب شمال و جنوب منطقهٴ اقيانوس آرام استقرار يافته همراه با بينش روحانى بسيارى از ساکنين آن نقشى را ايفا خواهد نمود که در شکل‌پذيرى جوامع بشرى و مقدّرات جامعهٴ جهانى امر، تأثيراتى عميق، وسيع و بنيانى خواهد داشت.

در موارد ديگر بيت‌العدل اعظم در باره ساکنين نواحى جنوب شرق آسيا که پيرو چهارآئين بزرگ ميباشند مى‌فرمايند که اينها با دارابودن نبوغ فنّى، بسيارى از فرهنگها و تمدّن‌هاى کهن جهان را در ازمنهٴ تاريخ پى‌ريزى نموده‌اند که همگى نمونه‌هائى از عالی‌ترين فضائل و کمالات انسانى‌ميباشد.

با درنظر گرفتن موارد فوق روشن ميگردد که قوّه و استعداد‌مکنون در نواحى قارّه‌اى واقع در دو قطب اين محور روحانى، بالمآل تأثيراتى شگرف در آينده نوع انسان خواهد گذاشت.

نقش‌هائى که اين دو ناحيه در توسعه و پيشرفت آتى امر ايفا خواهند نمود نقش‌هائى مکمّل است چه‌که آسيا با نيروى انسانى سرشار، منابعى غنى جهت تأمين مبلّغين و خادمين مؤسّسات امرى گرديده در حاليکه با پيوستن تعداد قابل ملاحظه‌اى از ملّت‌هاى کوچکتر ولی مستقلّ ناحيهٴ استرال‌اژيا به‌جمهور مؤمنين، شناخت امر، تحکيم، حيثيّت و اعتيار آن افزايش يافته و ارزش هاى والاى آن در وجدان انسانها نفوذ و تأثيرى فوق‌العاده خواهد نمود. مردم آسيا با پيوستن به خيل مؤمنين، غناى فرهنگى و سنّتى خود را که نشأت گرفته از حکمت و عرفان مذاهب بزرگ دوره نبوّت (دوره‌اى که از حضرت آدم شروع و با ظهور پيغمبر اکرم خاتمه يافت) است همراه آورده و ساکنين منطقهٴ استرال‌اژيا که تا حدودى آزاد و فارغ از قيد و بندهاى بنيادگرانهٴ رؤسا و رهبران مذهبى‌اند، سهل‌تر و آسان‌تر با مبانى امر خوگرفته و سازش يافته و خواهند توانست که زندگى خود را با حيات بهائى تطبيق دهند. از طرف ديگر اصل استقلال فردى که از خصوصيّات اصلی مردم استرال‌اژيا است با احساس همکاريهاى اجتماعى و فعّاليّتهاى دسته‌جمعى که از خصوصيّات اصلی و بارز در جوامع آسيائى است تعديل خواهد يافت. بعبارت ديگر اين محور روحانى بمنزلهٴ پلی خواهد گرديد که تمامى محاسن انسانهاى موجود در دو قارّه را که از عظيمترين قارّات جهان بوده و توسط بزرگترين اقيانوس جهان محاط گرديده‌اند با يکديگر تلفيق نموده و دو قارّه را در جهت تأسيس نظم بديع جهان‌آراى الهى بيکديگر ارتباط خواهند داد.

ژاپن واستراليا

ژاپن و استراليا بعنوان دو قطب شمال و جنوب اين محور روحانى داراى خصوصيّاتى مشترک بوده که در عين حال مکمّل يکديگر ميباشند. هر دوکشور درزمان قيادت مرکز عهد و پيمان الهى حضرت عبدالبهاء روح ماسواه فدا توسّط مهاجرينى از آمريکا که بعدها افتخار انتصاب به مقام شامخ ايادى امر را يافتند، بروى امر مفتوح گرديدند.

حضرت ولىّ عزيز امرالله در اينمورد ميفرمايند:

جوامع امرى ژاپن و استراليا داراى اين امتياز فوق‌العاده گرانبها ميباشند که هر دو در زمان حيات و بنا بر قواى منبعثهٴ غالبه ازمرکز عهد و پيمان حضرت بهاءالله جلّ اسمه‌الاعلی تأسيس گرديدند. هر دو کشور بالمآل مسئوليّت‌هاى سنگينى در جهت خدمت به امرالله بعهده خواهند گرفت.

هيکل مبارک اشاره به احبّاى استراليا و نيوزيلند نموده ميفرمايند:

در آيندهٴ ايّام، احبّاى اين دو کشور تا حدّى که حتّىٰٰ خارج از تصوّرات کنونى آنان است، هر يک بنوبهٴ خود سهمى کامل درجهت استقرار امر جمال مبارک، رهائى مؤمنين در ممالک شرقى، شناخت استقلال و رسميّت امر و سرانجام تولّد نظم و تمدّن جهان آراى الهى به انجام خواهند رساند.

در ادامهٴ همين بيانات اشاره ميفرمايند:

احبّاى ژاپن و استراليا مقدّر است که بالمآل سهمى بسزا و سنگين در بيدارى انسانهاى ساکن در تمامى منطقهٴ پاسيفيک نسبت به پيام حيات‌بخش حضرت بهاءالله از هر طبقه و نژاد بعهده گرفته و پيش تازان و علمداران مجاهدين جند الهى در فتح سرزمين اصلی چين و نژاد زرد ساکن آن گردند.

هيکل مبارک در سال ١٩٥٧ در بارهٴ استقرار محفل روحانى ناحيه‌اى توکيو، چنين فرمودند: 

اين مؤتمر مهمّ و خطير در نهايت سبيل ابلاغ غائى و نهائى امر جمال اقدس ابهى را به دورترين نقاط چين و ماوراى آن وحتّىٰ تا قلب سرزمين‌هاى وسيع روسيّهٴ شوروى مفتوح و هموار خواهد ساخت.(ترجمه)

 دو کشور استراليا و ژاپن داراى خصوصيّات ديگرى نيز ميباشند که درواقع مکمّل يکديگرند. از جمله امر تراکم جمعيّت است که در استراليا نسبت به وسعت پهناور آن بسيار کم ولی در ژاپن با در نظر گرفتن انبوه وسيع جمعيّت و کوچکى سرزمين آن، بسيار زياد است. بعلاوه در سال‌هاى اخير همکاريهاى اقتصادى بين دو کشور بسيار افزايش يافته و اين امر مرهون منابع طبيعى غنى و وسيع استراليا و صنعت وتکنولوژى بسيار پيشرفتهٴ ژاپن است که باعث تعديل يکديگر ميگردند.

حضرت ولىّ امرالله در توصيف و تشريح خصوصيّات جامعهٴ امر در استراليا، چنين ميفرمايند:

براساس تعاليم مبارکه تحرّى حقيقت و کشف اسرار و رموز مستوره در عالم مادّى و الهى بر مبناى عقل و منطق تأکيد و تشويق گرديده تا سبيل ادراک و طريق فهم امر تکوين و توسعهٴ شرايع الهيّه را بر اساس اصل ارگانيکى حيات بر ما هموار و آسان سازد. تنها بدين‌وسيله است که ميتوان به‌حقّ‌‌اليقين اطمينان حاصل نمود که گذشت زمان همراه با پيشرفت علم و ادراک ما از نحوهٴ تأثيرات متقابل عوامل مادّى و معنوى بر يکديگر، بتدريج اسرار الهى و رمز غيبى رشد و توسعهٴ اين امر اعظم الهى را بر ما روشن خواهد ساخت.

نواحى‌آسيا_استرالژيا‌(استرالياومجمع‌الجزايراقيانوسيه)

-The Asian-Australasian Regions

محور روحانى بين ژاپن و استرال‌اژيا، در حد فاصل قارّهٴ وسيع آسيا و نيمکرهٴ دريائى اقيانوس آرام که محاط بر مجمع‌الجزاير اقيانوسيّه است قرار دارد.

در اين دو ناحيه قارّه‌اى که در مجموع داراى بيش از نيمى از جمعيّت جهان است، مناطقى وجود دارد که در فرامين تبليغى از قلم مبارک حضرت عبدالبهاء اختصاصأ بدانها اشاره گرديده و بخاطر همين شرف و منقبت است که بنا بفرمودهٴ معهد اعلی داراى استعدادى فوق‌العاده و شگرف‌اند تا با اقبال امر به جمهور مؤمنين بپيوندند.

قاره استرالژيا تمامى نواحى اقيانوس آرام يا پاسيفيک را شامل ميشود که بزرگترين اقيانوس جهان بوده و بيش از ده‌هزار جزاير کوچک و بزرگ را در مسافتى به وسعت يکصدوشصت مليون کيلومتر مربع در بر ميگيرد. از نقطه نظر جمعيّت اين قارّه جزء نقاط کم جمعيّت محسوب و بيشترين تراکم جمعيّت آن در کشور استراليا است که با جمعيّتى حدود پانزده‌مليون نفر داراى مساحتى تقريبأ بوسعت ايالات متّحدهٴ آمريکا است.

حضرت ولىّ عزيز امرالله ناحيهٴ پاسيفيک و قارّهٴ استراليا را چنين توصيف فرموده‌اند:

ناحيه‌اى که بدان استعداد و قابليّتى غير قابل تصوّر اعطا گرديده و بمناسبت موقعيّت خاصّ سوق الجيشى خود مقدّر است که ساکنين آن پس از تحمّل ضربات نيروهاى مرتعش کنندهٴ جهان و نيز پس از کسب تجاربى گرانبها در مکتب مصائب و بلايا، مقدّرات نوع انسان را تحت تأثير قرار داده و تا حد قابل ملاحظه‌اى تغيير دهند.(ترجمه)

حضرت عبدالبهاء در فرامين تبليغى خاطر احبّاء را به سه مجمع الجزاير واقع در اقيانوس آرام معطوف ميفرمايند:

١_ پلی نژيا                                 Polynesia

٢_ مايکرونژيا                             Micronesia  

٣_ ملانژيا                                  Melanesia 

حضرت ولی‌امرالله استعداد ساکنين بومى اين جزاير را چنين تحسين نموده ميفرمايند:

بسيارى از ساکنين بومى جزاير پاسيفيک داراى استعداد قابل ملاحظه‌اى جهت درک مبادى روحانى بوده و مانند قبايل بومى افريقا از صفا و پاکى قلب وحسن اخلاق و رفتار بهره‌اى وافر دارند(ترجمه) 

برخلاف استرالژيا، جمعيّت در قارّه وسيع آسيا بيش از نيمى از تمامى مردم جهان است. حضرت ولىّ امرالله قارّه آسيا را چنين توصيف مى‌فرمايند:

"آسيا در گذشتهٴ ايّام مهد مذاهب اصلی نوع انسان و محل شکوفائى بسيارى از کهن‌ترين تمدّنهاى بزرگ جهان بوده‌است. اين نواحى همچنين گذرگاه خيل عظيمى از نژادهاى مختلف ونيز ميدان مصاف و کارزار لشکرهاى بسيارى از ملت‌هاى مختلف بوده‌است."

بيت العدل اعظم خاطرنشان ميسازند که اين نواحى شامل قسمت‌هاى آسيائى شوروى و نيز سرزمين اصلی چين نيز ميباشد که قسمت اعظم از جمعيّت يکهزارمليون نفرى آن تاکنون از ظهور حضرت بهاءالله مطلع نگرديده‌اند. در سالهاى پيشين حضرت عبدالبهاء در مورد چين چنين فرموده‌اند: 

چين، چين، چين امر جمال مبارک بايد چين را منور کند. کجاست آن مؤمن مقدّس و مخلصى که مبلّغ چين گردد؟ چين داراى استعدادى عظيم است. اهالی چين افرادى ساده‌دل و حقيقت جو هستند. چين کشور آينده‌است...  

ميدان جاذبه محور روحانى بين استراليا و ژاپن نواحى آسياى جنوب شرقى را نيز شامل ميگردد. در مورد اين نواحى حضرت ولىّ عزيز امرالله ميفرمايند:

جامعه‌اى است که نمونه صداقت و وفادارى بوده و در انقياد و تمسک به امر بى‌نظيرند. عشق و اشتعال آنان مفرط، و با پشتکار و جدّيتى بى‌اندازه آماده هرگونه فداکارى و ازخودگذشتگى در سبيل امرند. (ترجمه)

در پيام ديگرى از طريق منشى هيکل مبارک صادر گرديده چنين ميفرمايند:

جامعه احبّا در قاره استراليا سرمشق ونمونه‌اى است براى جوامع امرى در ساير قارات دنيا(ترجمه)

در مورد ژاپن نيز حضرت عبدالبهاء چنين ميفرمايند:

افرادى زيرک و باهوش بوده داراى قوّه ادراکى بسيار سريع‌اند. استعداد و قابليّت آنها در انتشار امر الهى فوق‌العاده است.

حضرت ولىّ عزيز امرالله نيز افراد ژاپنى را چنين تعريف و تحسين مينمايند:

بينش و ديد روحانى در افراد ژاپن بسيار وسيع و حسّاسيت آنان در مقابل هر نوع جمال و زيبائى اعم از مادى و يا معنوى بسيار زياد و قابل ملاحظه است. در مورد ديگر ميفرمايند که عشق آنان براى درک حقيقت و جمال بسيار ژرف و عميق است.

با درنظر گرفتن موارد فوق روشن ميگردد که جامعه احباى ژاپن و استراليا مشترکاً فرصتهاى زياد و مسئوليتهاى مشترکى در پيشرفت و توسعه اين امر اعز ابهى داشته و داراى خصوصياتى هستند که با وجود اختلاف مکمّل يکديگرند. لذا وحدت وهمکارى نزديک بين اين دو جامعه و اتحاد وادغام اين صفات و خصوصيات است که مآلاً منجر به ايجاد مجموعه‌اى خواهد گرديد که از حيث توان و استعداد بسيار والا بوده و افضل از هريک از جوامع فوق بتنهائى خواهد بود. اين خصوصيات مختلفه و درعين حال تکميل کننده يکى از اسرار مکنونه در محور روحانى است که تأثيرات جاذبه‌اش در مقدرات امر و توسعه آيندهٴ آن تأثيراتى اساسى و بنيانى خواهد بود.

نحوهٴ تشکيل محور روحانى

اقداماتى که در جهت پيشرفت و توسعهٴ محور روحانى بايد انجام گيرد و يا موانعى که الزامأ بايد از آنها احتراز گردد به نحوى روشن و‌واضح در آثار و الواح الهى ذکر گرديده. حضرت عبدالبهاء در سال ١٩١٨ خطاب به امة‌الله اگنس الکساندر که در آن هنگام مهاجر کشور ژاپن بود چنين ميفرمايند:

بايد تلاش نمود تا شرق و غرب همچون دو روح مشتاق، يکديگر را در نهايت عشق و ولا در آغوش گيرند.

حضرت ولىّ عزيز امرالله در يکى تواقيع خود در مورد محور روحانى چنين ميفرمايند:   

اتحاد واجتماع نزديک و مستمر جوامع بهائى ژاّپن و استراليا در جهت اعتلا و استحکام نظم جهانى امرى بسيار مهمّ، حياتى ومبرم است يکى از اقداماتى که بواقع نقطه عطفى تاريخى در اين اتّحاد و اجتماع  محسوب ميگردد همانا تشريک مساعى بسيار نزديک در امر شور و مشورت بين محافل ملّى ژاپن و استراليا در کنفرانس جهانى بود که در سپتامبر سال ١٩٨٢ در شهر کامبرا منعقد گرديد.

هيکل مبارک همچنين اشاره به موانع سه‌گانه‌اى ميفرمايند:

"... هرچند مسافتى طويل آنها را از هم جدا ميکند و هرچند از حيث زبان و نژاد و آداب و رسوم و مذهب با يکديگر اختلاف زياد دارند و هرچند عوامل سياسى سعى ميکنند آنها را از يکديگر جدا نگاه داشته عداوت سياسى و نژادى را بپرورانند، ارتباط وهمکارى نزديک و مداوم اين جوامع با يکديگر در اجراى وظيفه مشترک و مخصوص تأسيس و تحکيم بنيان نظم جهانى حضرت بهاءالله در آن نواحى کره ارض امرى است داراى اهميّت و فوريّت حياتى..."

اين بيان راهنما که از قلم مبارک بيش از يک ربع قرن گذشته صادر شده امروزه نيز مانند آن زمان بقوّه خود باقى‌است. بيت‌العدل اعظم در اين مورد ميفرمايند:

احباى دو کشور ژاپن و استراليا بايد رهنمودهاى فوق را در مدّ نظر داشته بسيار جدّى و مهمّ شمارند چه که امروزه نيز با گذشت متجاوز از ربع قرن از زمان نزول آنها از قلم مبارک، ارزش و اعتبار آنان همچنان به قوّت خود باقيست.

از نتاج بسيار مهمّ اين محور روحانى، برنامه‌ها و پروژه‌هاى مشترک بين جوامع امرى استراليا و ژاپن است که ميبايستى با حمايت احبّاى ساير نواحى اجرا گردد. حضرت ولىّ امرالله در مورد محور روحانى ميفرمايند:

تأثيراتى که در مقدّرات امر در سال‌هائى بس نزديک و در کليّهٴ جزاير واقعه در گسترهٴ اقيانوس آرام بجا خواهد گذاشت تأثيراتى بس اساسى و بنيانيست. در دنباله اين بيانات هيکل مبارک ميفرمايند:

اقدامات تهوّرآميزى دير يا زود و بطور مشترک توسّط جزاير واقع درقطب شمال و جنوب و نيز قلب اقيانوس آرام بايستى شروع گشته و با موفّقيّتى کامل به انجام رسد.

در اين رابطه به احبّاى استراليا توصيه ميفرمايند که جامعه امرى نيوزيلند را تا حدّ امکان کمک و يارى نمايند تا اين جامعه بتواند در آينده سهم کامل خود را در اجراى اين برنامه‌هاى مشترک به نحو شايسته‌اى به انجام رساند.

بيت‌العدل اعظم الهى بعنوان يکى از اهداف نقشه هفت ساله مقرّر فرموده‌اند که محافل ملّى ژاپن و استراليا با کمک و مساعدت يکديگر برنامه‌اى مشترک را جهت امر تبليغ در جزائر کارولين طرح و اجرا نمايند. بدون شک چنين برنامه‌اى با تمام اهميّت آن سرآغاز و طليعه همکارى‌هاى بسيار وسيعى در اجراى برنامه‌هاى مشترک در جزائر پاسيفيک و آسيا خواهد بود که دامنه آن تا در اعصار آينده عصر تکوين ادامه خواهد يافت.

تأثيرات محور روحانى برجهان

حضرت ولىّ امرالله در اوّلين توقيع نازله در مقام ولايت امر که به افتخار احبّاى ژاپن در سال ١٩٢٢ نازل گرديده اشاره‌اى به بيانات مبارکه حضرت عبدالبهاء روح ماسواه فدا فرموده و چنين ميفرمايند:

زود است که دنيا شاهد بيدارى روحانى مردمان و ملّت‌ها گردد. در چنين تحوّلی عظيم. ژاپن و يک کشور ديگر (که نام آن را هيکل مبارک ذکر ولی دستور فرمودند که در حال حاضرمکتوم بماند) نقشى رهبر و پيشتاز خواهد داشت.

با اشارتى که بعدأ هيکل مبارک در مورد روابط بين ژاپن و استراليا فرمودند عاقلانه بنظر ميرسد که اين دو کشور مورد اشاره حضرت عبدالبهاء باشند و تأثيرات آن نيز تأثيرات حاصله از اين محور روحانى باشد که مآلا باعث احيا وبيدارى روحانى مردمان وملتهائى گردد که بعلّت ابتلا به فساد، ماده پرستى، آز و عداوت سخت محتاج آنند. 

برچسب‌ها