در بارۀ ما

در سالهای اخیر توجّه و علاقهء فراوانی به تحقیق در مسائل مربوط به تاریخ و تعالیم بهائی پیدا شده است. انجمن های مطالعات بهائی در غرب تشکیل شده، مجامع تحقیق بر پا گردیده، و نشریّاتی که سخنرانی های آن مجامع را در بر دارد منتشر گردیده است. امّا زبان این نشریّات اغلب انگلیسی است و خوانندگان فارسی زبان از مطالعهء آن مقالات محرومند. سوای آن، برخی از محققین و دانشمندان آثار خود را به زبان فارسی می نگارند و نیازمند نشریّه ای برای درج مقالات خویش که حاصل ماه ها و شاید سالها تحقیق و مطالعه می باشد هستند.

 با توجّه به این نکات بود که تصمیم به انتشار پژوهشنامه گرفتیم. کوشش خواهیم کرد که مقالات این نشریه هم شامل ترجمهء پژوهش های دانشمندانی که به انگلیسی مقالاتی نشر نموده اند باشد و هم تحقیقات آنان را که به فارسی می نگارند در بر گیرد. هم چنین اسناد و مدارک و یادداشت ها و عکس های تاریخی که بتواند گوشه هائی از تاریخ امربهائی و حیات اجتماعی جامعه را در ایران یا خارج روشن سازد نشر خواهیم کرد.

 باید دانست که در یک اثر تحقیقی نویسنده بخاطر کیفیّت ذاتی تحقیق مجبوراست به آراء و عقاید گوناگون مراجعه کند، استدلالات گاه متباین را سبک سنگین نماید و سر انجام به نتیجهء تحقیق خود برسد. این نکته نیز ناگفته پیداست که اساس هر تحقیق علمی دوری از تعصّب و یکسونگری و احتراز از پیش داوری های نا سنجیده است. پژوهش نامه امیدوار است در گزینش مقالات، این روح تحقیق علمی را حفظ کند و میدانی برای ارائهء مقالات مستدلّ و اساسی باشد.

 پژوهشنامه در ماه می سال ۲۰۰۶ کار سایت اینترنتی خود را آغاز کرد. این سایت نه تنها شمارۀ جاری را به صورت الکترونیکی و رایگان در اختیار علاقه مندان قرار می دهد، بلکه تمام مقالات سیزده شمارۀ قبل را که در طی ده سال گذشته به چاپ رسیده است روی سایت آورده است. انگیزه این کارازدیاد علا قه مندان نشریه و سهل کردن دسترسی آنها به مطالعه مطالب شماره های گذشتۀ و آینده پژوهشنامه است. از این طریق محققان و پژوهشگران می بتوانند در یک محل دسترسی به تمام مطالب ارزنده نشریه داشته باشند.

 آستان مقدّس الهی را سپاسگزاریم که ما را به نشر این مجلّه موفّق فرمود، امیدواریم از عنایات و پشتیبانی های خوانندگان ارجمند نیز بهره مند باشیم.

هیآت تحریریّه