صفحه اصلی arrow شمارۀ ٤
شمارۀ ٤

سال دوّ شمارۀ دوّم، تابستان١٩٩٨دانش، ‌و‌پيمان‌ حضرت ‌بهاء‌الله
شمارۀ ٤
نگارش: يان سيمپل، ترجمهٴ پريوش خوشبين
  

روز گذشته دکتر ارباب با سخنرانى در بارهٴ "دانائى، شالودهٴ تمدّن روحانى" جايگاه سنّتى دانش را در پيشرفت نوع بشر مطرح و نقش آن را از دو نقطه‌نظر، فرد و‌جامعه مورد بحث قرار داد. وى از ظهور مظاهر مقدّسه سخن بميان آورد و‌رابطهٴ علم و‌مذهب را بررسى نمود.

بحث در اين مطلب در جلسات امروز نيز ادامه خواهد يافت و‌موضوع آن رابطهٴ دانش با عهد و‌پيمان حضرت بهاءالله خواهد بود.

درک ماهيّت رابطه بين علم و‌ميثاق براى تعداد قليلی از دانشمندان بهائى بسهولت ميسّر نيست زيرا اين مطلب مستندّ به‌رقائم مستمرّ صادره از مرجع مصون از خطائى است که خود "تحرّى حقيقت فردى و‌آزاد را اوّلين وظيفهٴ هر فرد‌مؤمن شناخته است." ١ بهمين جهت براى آنان قراردادن اين دو اصل در مقابل يکديگر موجب ايجاد تضادّى خواهد شد که تبعيّت از يکى، اصل ديگر را تحت الشّعاع قرار خواهد داد.

نفوسى که براى مطالعه در امر بهائى خود را به سلاح تحصيل در رشته هاى علوم تاريخ و‌شرق شناسى مجهّز مينمايند و‌آن را براى وصول به هدف خود مربوط ميدانند خود را با مشکلی اساسى مواجه مى‌يابند.

اشکال ديگرى که افراد مذکور با آن روبرو هستند اين است که در حال حاضر پژوهش و‌تأليف در محدودهٴ علمى مستلزم مراجعه به‌آثار و تحقيق در چارچوب مشخّص و‌مبتنى بر اصول علمى شناخته شدهٴ امروزى است و‌فقط با پيروى از اين روش است که محقّق ميتواند در حرفهٴ خود به پيشرفتهاى شايان نائل شود.   

درک روشن از مشخّصهٴ امر بهائى نه تنها مربوط به محقّقين و‌دانشمندان است بلکه براى همهٴ افراد جامعهٴ بهائى داراى اهميّت بسيار بوده و‌ضرورى بنظر ميرسد زيرا فقط به‌اين وسيله است که دانش و‌توانائى لازم براى توجيه امر به متحرّيان و‌ساير محقّقين فراهم ميگردد.

بنا‌بر‌اين موضوع فوق را با توجّه به‌موارد ذيل مورد بررسى قرار ميدهيم:

  • اهميّت اتّخاذ روش صحيح در کسب دانش
  •  سوابق فرهنگى روش‌هاى موجود در تحقيقات مذهبى و‌اصل توافق علم و‌دين در امر بهائى    
  •  مفهوم تغيير در معانى متشابهات
  •  روش حضرت عبدالبهاء در تجزيه و تحليل طرق مختلف حصول دانش و‌انتخاب مرکزيّت ظهور الهى در اين جريان 
  •  رابطهٴ دانش حاصله از ظهور الهى و‌علوم بدست آمده از تجسّس و‌تحقيق
  •  اشاراتى چند در مورد رفتار و‌استانداردهاى اخلاقى محقّقين
  •  نقش بيت‌العدل اعظم الهى در رابطه با فعّاليّتهاى محقّقين
ادامه مطلب...
 
 
 

استفاده از مطالب پژوهشنامه‎‎تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.‏

Creative Common