صفحه اصلی arrow شمارۀ ٧
شمارۀ ٧

سال چهارم شمارۀ اوّل، پاییز٢٠٠٠منجى موعود
شمارۀ ٧
نگارش: موژان مؤمن، ترجمه و نگارش ولی‌الله اکبرى
  

مذاهب جهان از نقطه‌نظرهاى علوم معقول، متافيزيک، فلسفه و زمينه‌هاى فرهنگى و نيز شرائط تحوّل و تطور آنها بر اساس گذشت زمان با يکديگر مختلف و متفاوتند ولی با تمامى اين تفاوت‌ها، واقعيّت مشترک بسيار نزديک و قابل توجّهى بين آنها وجود دارد و آن در مورد طلوع عصر طلائى و ظهور منجى موعود است.

کتب مقدّسه در هريک از اين شرايع، فساد جهان را قبل از آمدن منجى موعود پيشگوئى نموده ظهور او را از آغاز پيروزى بر نيروهاى اهريمنى و طليعهٴ عصر طلائى ذکر نموده‌اند.

تشابه اين پيشگوئيها بسيار زياد و شايان توجّه بوده و به نحوى که در قسمت‌هاى بعدى اين نوشتار خواهد آمد تا بدان پايه است که مى‌توان بسيارى از آنها را از مذهبى به مذهب ديگر منتقل نمود بدون اينکه اين جابجائى و انتقال قابل تشخيص و يا درک و احساس باشد.

در اينجا تشريح و توضيح بعضى از اصطلاحات بنظر لازم و مفيد مى‌نمايد.

اعتقاد به ظهور عصر طلائى در آيندهٴ ايام به اسامى مختلف ذکر گرديده مانند:

Millennialism ١ 

Chiliasm ٢ 

Millenarianism ٣ 

انتظار ظهور‌منجى‌که‌مطالعه‌و‌راهنماى عصر طلائى است بنام  Messianism٤ ناميده شده که تحقّق ظهور آن ممکن است در خاتمهٴ عصر طلائى نيز واقع گردد.

مطالعهٴ وقايعى که پس از مرگ و يا در آخرالزّمان پيش خواهد آمد بنام Eschatology  (فرجام‌شناسى) ناميده مى‌شود. تحقيق در امر رستگارى و طرق نيل به آن چه در اين جهان و پس از ظهور منجى موعود و چه پس از مرگ به نام Soteriology ناميده مى‌شود.

مذهب‌يا‌ مکتب‌فکرىنام موعوداختتام عصرشروع عصر
هندوکالکى آواتار (٥) کالی يوگا (٦)کريتا (٧)
تاتوئيزمهوشنگ (حکيم) عصر اهريمنىصلح بزرگ
بودائى ميتريابودا

‌نابودى تمام  مذاهب‌راستين

احياى‌مذهب‌ورجعت‌ارهات‌(٨)

زرتشت

هوشيدرو سيوشانس

عصر‌مذهب‌اهريمن ‌فرشتکارت‌(٩)‌بازسازى‌جهان
آئين يهودمسيح‌موعود‌

حقارت‌و‌پراکندگى ‌قوم‌يهود

‌‌استقرار يهود‌در سرزمين‌اسرائيل
مسيحيترجعت مسيح

دوران‌حکمروائى‌‌قوانين ‌شيطان

‌‌استقرارملکوت‌الله‌ بر روی زمین
اسلام 

ظهورمهدى‌و ‌رجعت مسيح

‌دوران ظلم وبيعدالتى 

استقرارعدل‌وقانون‌الهى بر روی زمین

آئين‌بهائى 

مظهر ظهور ‌در آينده 

وضعيت کنونى؟‌تعاليم الهى تازه؟

ادامه مطلب...
 
 
 

استفاده از مطالب پژوهشنامه‎‎تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.‏

Creative Common