دیانت بهائی و مسألهء جُرم

مسألهء جُرم و مجازات از مهمّ ترین مسائل اجتماعی و فلسفی است. اهمیّت نظری موضوع جُرم و ازات بدین جهت است که در واقع مسألهء نظم اجتماعی است، یا به عبارت دیگر، جُرم نفی کنندهء نظم و نظام اجتماعی است و مجازات از وسائل ضروری برای برقراری و تداوم انتظام جامعه است. به همین جهت است که بسیاری از جامعه شناسان و نظریه پردازان اجتماعی بحث در مورد جُرم و مجازات را به عنوان یکی از راهها برای ارائهء نظریّات اجتماعی خود بکار گرفته اند. در بررسی آراء اینگونه نویسندگان باید توجّه داشت که بحث آنها در مورد جُرم و مجازات در واقع بحثی در مورد ساخت جامعه، عوامل سازندهء جامعه، ابعاد فعل اجتماعی و مسألهء نظم در جامعه می باشد. به عنوان مثال جرِمِی بنتام (Bentham) امیل دورکهایم (Durkheim) و میشل فوکو(Fucault)نظریّات کلّی اجتماعی خود را از طریق بحث در مورد جُرم و مجازات تشریح نموده اند. بنابراین بحث در مورد مسألهء جُرم و مجازات نباید به عنوان بحثی خاصّ در مورد جنبهء محدود و بخصوصی از زندگی اجتماعی آدمی به شمار آید. بالعکس یک بحث جامع در مورد جُرم و مجازات در واقع مبحثی در بارهء فلسفهء اجتماعی و سیاسی به طور کلّی خواهد بود. رویکرد امر بهائی به مسألهء جُرم و مجازات را نیز باید به همین ترتیب فهمید چرا که اوّلاً موضوع جُرم و مجازات آئینه ای از موضوع نظم و انتظام اجتماعی و اتّحاد است که مفهوم مرکزی فلسفهء اجتماعی بهائی است، و ثانیاً پایگاه امر بهائی در خصوص جُرم و مجازات را نمی توان بدون توجّه به آراء کلّی اجتماعی و روحانی دیانت بهائی بدرستی فهمید.